แจกฟรีvector

การบรีฟงาน

การบรีฟงานออกแบบ กับการกดราคา

การบรีฟเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้นักออกแบบทราบถึงข้อมูลความต้องการของลูกค้า ที่จะจ้าง เพื่อให้ตรงตาม Concept ที่ลูกค้าเขาต้องการ

Scroll to Top
Logo JL 2

เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่ม Learn